Privacybeleid

28 juni 2021

Dit privacybeleid is van toepassing op alle door CuliCafé geleverde producten en diensten.

CuliCafé is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in dit privacybeleid.

Uw privacy is voor CuliCafé van groot belang. Wij houden ons dan ook aan de relevante wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

Dit betekent dat wij:

 • Onze doeleinden duidelijk vastleggen voordat wij uw persoonlijke gegevens verwerken, via dit privacybeleid;
 • Zo min mogelijk persoonlijke gegevens opslaan en enkel de gegevens die nodig zijn voor onze doeleinden;
 • Expliciet toestemming vragen voor de verwerking van uw persoonlijke gegevens, mocht toestemming verplicht zijn;
 • Benodigde beveiligingsmaatregelen treffen om uw persoonlijke gegevens te beschermen. Wij leggen deze verplichtingen ook op aan partijen die persoonsgegevens voor ons verwerken;
 • Uw rechten respecteren, zoals het recht op inzage, correctie of verwijdering van uw bij ons verwerkte persoonsgegevens.

Uw gegevens zijn veilig bij ons en wij zullen deze gegevens altijd netjes gebruiken. In dit privacybeleid leggen wij uit wat we bij CuliCafé allemaal doen met informatie die we over u te weten komen.

Als u vragen heeft of wilt weten wat we precies van u bijhouden, neem dan contact op met CuliCafé.

Verwerking van persoonsgegevens van (webshop)klanten

CuliCafé verwerkt uw persoonsgegevens, omdat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons heeft verstrekt.

Verwerkt CuliCafé ook bijzondere persoonsgegevens?

Bijzondere persoonsgegevens zijn gevoelige gegevens, bijvoorbeeld over gezondheid of een strafrechtelijk verleden, etnische gegevens of gegevens betreffende ras. CuliCafé verwerkt geen bijzondere persoonsgegevens.

Verzenden van nieuwsbrieven

Wij hebben een nieuwsbrief en u wordt automatisch toegevoegd aan de lijst van abonnees. In de nieuwsbrief leest u onder andere nieuwtjes en informatie over aanbiedingen en over onze (nieuwe) producten, diensten en activiteiten. Hiervoor gebruiken wij uw NAW-gegevens en e-mail adres. Dit doen wij op basis van uw toestemming. Wij bewaren deze informatie totdat u het abonnement opzegt.

Het abonnement op de nieuwsbrief kunt u op ieder moment opzeggen, neem dan contact op met Stichting CuliCafé.

Verwerking van persoonsgegevens van nieuwsbrief-abonnees

Persoonsgegevens van nieuwsbrief-abonnees worden door CuliCafé verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

 • Het informeren over nieuwtjes en informatie over aanbiedingen en over onze (nieuwe) producten, diensten en activiteiten;
 • Klantonderzoeken;
 • Het benaderen voor bijeenkomsten;
 • Het klantvriendelijk helpen bij eventuele vragen en/of andere opmerkingen.

Grondslag voor deze persoonsgegevens is:

 • Het inschrijfformulier voor de nieuwsbrief;
 • Het inschrijven via onze vestiging, waarbij toestemming wordt gegeven voor het ontvangen van nieuwsbrieven;

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan CuliCafé de volgende persoonsgegevens van u vragen:

 • Bedrijfsnaam (indien van toepassing)
 • Initialen;
 • Voornaam;
 • Tussenvoegsel;
 • Achternaam;
 • Adresgegevens (woonplaats, huisnummer, postcode en plaats)
 • Telefoonnummer;
 • E-mailadres;
 • Geslacht;
 • Land;
 • Geboortedatum;

Uw persoonsgegevens worden door CuliCafé opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) gedurende de periode dat u aangemeld bent voor de nieuwsbrief.

 

Delen met / verstrekken aan derden

CuliCafé verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Wij werken met bepaalde bedrijven samen, die uw hierboven genoemde persoonsgegevens van ons kunnen ontvangen.

Verder verstrekken wij geen gegevens aan andere partijen, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is. Een voorbeeld hiervan is dat de politie in het kader van onderzoek (persoons)gegevens bij ons opvraagt. In een dergelijk geval dienen wij medewerking te verlenen en zijn dan ook verplicht deze gegevens af te geven. Tevens kunnen wij persoonsgegevens delen met derden indien u ons hier schriftelijk toestemming voor geeft.

Buiten de EU
Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen welke gevestigd zijn buiten de EU.

Cookies
Cookies zijn kleine stukjes informatie die door uw browser worden opgeslagen op uw computer. CuliCafé gebruikt cookies om u te herkennen bij een volgend bezoek. Cookies stellen ons in staat om informatie te verzamelen over het gebruik van onze diensten en deze te verbeteren en aan te passen aan de wensen van onze bezoekers. Onze cookies geven informatie met betrekking tot persoonsidentificatie. U kunt uw browser zo instellen dat u tijdens het bezoek aan onze website geen cookies ontvangt.

Statistieken

Wij houden statistieken bij over het gebruik van onze website, maar deze gegevens zijn altijd geanonimiseerd. In onze website zijn social media buttons opgenomen. Hiermee verzamelen beheerders van deze diensten uw persoonsgegevens.

Rechten omtrent uw gegevens
U heeft uiteraard altijd de mogelijkheid om al uw, bij ons bekende, persoonsgegevens in te zien, te wijzigen, rectificeren of te verwijderen. Hiervoor stuurt u een gespecificeerd verzoek naar vragen@culicafedeontmoeting.nl.

Wij kunnen u vragen om u te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken.

Klachten
Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u hierover direct contact met ons op te nemen. Wij doen ons uiterste best om dit samen met u naar tevredenheid op te lossen. U heeft daarnaast het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming.

Vragen
Als u naar aanleiding van ons privacybeleid nog vragen of opmerkingen heeft neem dan contact met ons op!

E vragen@culicafe.nl

Wijzigingen in dit privacybeleid
Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in dit privacybeleid. Het verdient aanbeveling om dit privacybeleid geregeld te raadplegen, zodat u van deze wijzigingen op de hoogte bent. Dit privacybeleid is voor het laatst bijgewerkt op 28 juni 2021.